top of page

Sponsorplan

Sponsorplan Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka

Gambia is een klein land in West- Afrika, met een bevolking van ongeveer 2 miljoen inwoners.                              

Psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka is één van de weinige psychiatrische ziekenhuizen van West-Afrika. Het is een gesloten instelling  voor 100 tot 150  patiënten, die vaak nog verstoten worden door de samenleving. Tanka tanka biedt zorg aan patiënten met een psychiatrische problematiek, ongeacht zijn/haar geslacht, geloof, nationaliteit of afkomst. Het betreft voornamelijk mensen die in acute psychische nood verkeren waarbij klinische hulp noodzakelijk is. Aandoeningen zoals stemmingsstoornis, schizofrenie, posttraumatische stressstoornis, psychose en verslaving  worden er onder andere behandeld.

 

Medische zorg in het ziekenhuis bestaat  uit het geven van medicatie, lichamelijke verzorging, wondverzorging en bezigheidstherapie. Ook zijn er soms gesprekken met de patiënten en hun familie. De zorg wordt kosteloos aangeboden, de patiënt of familie betaalt dus niets.

Het psychiatrisch ziekenhuis valt direct onder verantwoording van het staatsziekenhuis in Banjul. Dit ziekenhuis is dan ook verantwoordelijk voor salariëring van het personeel, voor de levering van voedsel, medicijnen en medische materialen. In alle andere kosten voor bijvoorbeeld scholing, bedden, matrassen en onderhoud van de gebouwen wordt niet voorzien en zijn ze dus afhankelijk van donaties. Door grote financiële tekorten in het land en dus ook op gezondheidsgebied, kan er vaak aan dit alles maar minimaal voldaan worden en soms zelfs niet. Helaas is de realiteit dus dat er altijd grote tekorten aan medicijnen en allerlei (medische) materialen zijn.

De stichting  “Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka” zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in het Psychiatrische ziekenhuis  Tanka Tanka. De Nederlandse stichting is intensief betrokken bij het ziekenhuis, ondersteunt het management en helpt bij de aanlevering van goederen/medische materialen, verzorgt kennisoverdracht, levert medicijnen en draagt bij aan onderhoud aan het gebouw. Het streven is dat management en de medewerkers van Tanka Tanka zoveel mogelijk de regie hebben. Bestuursleden van de stichting reizen dan ook met regelmaat op eigen kosten naar Gambia, maar de laatste jaren vindt er ook regelmatig online overleg plaats. Hierdoor is de band met de medewerkers van het psychiatrische ziekenhuis groot.


DOELSTELLING

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het overdragen van kennis en deskundigheid met betrekking tot zorg, management en voorzieningen

 • Het werven van fondsen

 • Het aantrekken van sponsoren

 • Het organiseren van wervende evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten

 • Het verstrekken en bieden van informatie, onder anderen door gebruikmaking van verschillende beschikbare vormen van media

 • Samen te werken met diverse organisaties en instellingen

 • Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst zijn.
   

UITGANGSPUNTEN

 • Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is dat zij zich richt op het bieden van hulp op basis van de vraag van het management en de medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka.

 • Het Mental Health programma of The Ministry of Health and Social Welfare van de overheid zal leidend zijn             

 • De projecten zijn duurzaam en inspirerend.                                                         


DOELGROEP

De doelgroep waar de stichting zich op richt bestaat onder andere uit patiënten en medewerkers van het psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka.

                                                                                                                   

HET WERVEN VAN FINANCIËLE MIDDELEN: WIE DOEN DIT?

Binnen de stichting is een sponsorcommissie opgezet die bestaat uit drie leden: de voorzitter, de  penningmeester en een algemeen lid. De sponsorcommissie is de spil om middelen te generen voor het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka. Zowel intern als extern bewaakt zij het beleid. Van alle afspraken en acties is deze commissie op de hoogte.

HET WERVEN VAN FINANCIËLE MIDDELEN HOE DOEN WIJ DIT?

 • Schenkingen (inclusief legaten) worden gedoneerd aan de FSMHCTT. Aan schenkingen zit geen ondergrens met betrekking tot het gedoneerde bedrag.

 • Als donateur is het mogelijk om tegen een minimaal gedoneerd bedrag Vriend van de FSMHCTT te worden.

 • Sponsors sluiten een zakelijke overeenkomst af met de FSMHCTT. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een activiteit/project of voor minimaal een jaar. Sponsoring is mogelijk vanaf 100,- Euro exclusief BTW per jaar. Sponsoring in natura behoort eveneens tot de mogelijkheden (bijvoorbeeld levering van een PC).


In de sponsorovereenkomst wordt het volgende vastgelegd:

 • Het te sponsoren project met de doelstelling

 • De financiële verplichtingen van de sponsor

 • De looptijd

 • De uitvoeringsafspraken

 • De uitvoeringsafspraken worden door de sponsorcommissie beheerd. Een sponsorovereenkomst is pas geldig na goedkeuring van de sponsorcommissie en na ondertekening van de penningmeester.


Fondswerving:​

 • De Stichting wordt bij de fondsenwerving ondersteund door: www.fondsenwervingonline.nl.

 • Alle aanvragen worden getoetst op F.I.E.T.S. criteria (Financial, Institutional, Environment and Climate, Technical and Social).


ANBI-status:​

 • De stichting heeft de ANBI-status..

bottom of page