Sponsorplan

Sponsorplan Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka

Gambia is een klein land in West-Afrika, met een bevolking van ongeveer 2 miljoen inwoners.  Het Psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka is gevestigd in Sukuta in het westen van Gambia op vijfentwintig minuten afstand rijden van het EFSTH-ziekenhuis in Banjul.

Tanka Tanka Psychiatric Hospital (TTPH) biedt specialistische klinische zorg aan patiënten met psychiatrische problematiek, ongeacht zijn/haar geslacht, geaardheid, geloof, nationaliteit of afkomst. De doelgroep betreft mensen, verblijvende in Gambia die in een acute psychiatrische crisis verkeren waarbij klinische hulp noodzakelijk is. Stemmingsstoornissen (depressie en manieën), psychotische stoornissen (o.a. schizofrenie) en verslavingsproblemen worden er onder andere behandeld. Veel psychiatrische klachten zijn gerelateerd aan drugsgebruik. Ook zijn er mensen met verstandelijke beperkingen (al of niet in combinatie met psychiatrie) opgenomen. Daarnaast worden er mensen opgenomen waarvan de psychiatrische problemen nog niet geheel duidelijk zijn. De minimumleeftijd om klinisch opgenomen te worden is zestien jaar.

Tanka Tanka is onderdeel van het Edward Francis Small Teaching Hospital (EFSTH) in Banjul. EFSTH is pas recent een Teaching Hospital geworden, het is begonnen met het opleiden van studenten. Het heeft 540 bedden en wordt voornamelijk gefinancierd door de overheid. De lonen in het ziekenhuis zijn laag in vergelijking met die in rijkere landen en het voorzieningenaanbod is beperkt. Dit is te wijten aan de geringe financiële middelen van de overheid. Het Psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka ontvangt van het EFSTH-ziekenhuis in Banjul financiën voor voeding, medicijnen en salarissen van de medewerkers.  Alle andere kosten zoals, verblijf, bijscholing, onderhoud van de gebouwen en therapieën moet het ziekenhuis Tanka Tanka zelf betalen. Daarnaast is er regelmatig onvoldoende geld voor medicijnen en voeding. De patiënten betalen geen eigen bijdrage.

OUDE STICHTING

In 1999 is de Stichting Gambia Tanka Tanka opgericht. Deze Stichting had als doel de psychiatrie in Gambia op de kaart te zetten. Het heeft met financiële middelen het Psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka laten bouwen. In dit ziekenhuis is plaats voor tachtig tot honderd patiënten. De stuwende kracht achter dit ziekenhuis is Anna Bouman. De stichting heeft zich jaren ingezet om het Psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka bestaansrecht te bieden. Dit is gelukt en heeft de erkenning van de overheid. Eind 2017 heeft deze Stichting besloten zich op te heffen omdat de voorgenoemde doelstelling zijn gehaald.

NIEUWE STICHTING

Kort daarna diende zich een nieuwe stichting aan om bovengenoemd werk voort te zetten. De Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka (FSMHCTT) is opgericht op 20 maart 2018 en heeft als doel het ondersteunen van het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka in de meest brede zin van het woord.


DOELSTELLING

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het overdragen van kennis en deskundigheid met betrekking tot zorg, management en voorzieningen

 • Het werven van fondsen

 • Het aantrekken van sponsoren

 • Het organiseren van wervende evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten

 • Het verstrekken en bieden van informatie, onder anderen door gebruikmaking van verschillende beschikbare vormen van media

 • Samen te werken met diverse organisaties en instellingen

 • Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst zijn.
   

UITGANGSPUNTEN

 • Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is dat zij zich richt op het bieden van hulp op basis van de vraag van het management en de medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka.

 • Het Mental Health programma of The Ministry of Health and Social Welfare van de overheid zal leidend zijn             

 • De projecten zijn duurzaam en inspirerend.                                                         


DOELGROEP

De doelgroep waar de stichting zich op richt bestaat onder andere uit patiënten en medewerkers van het psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka.

SAMENWERKING

Leden van de stichting reizen met regelmaat op eigen kosten naar Gambia. Hierdoor is de band met de medewerkers en de problematiek van het psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka groot.

Samenwerkingspartners in het verbeteren van de psychiatrische zorg in Gambia zijn:

 • Mental Health Project van Mobee Gambia. Dit is een klein Mental Home met 20 bedden ondersteund door een Britse geestelijke gezondheidsgroep die diensten verleent aan minder ernstige psychiatrische patiënten. Een 24 uurs crisiscentrum is in oprichting als alternatief voor toelating tot Tanka Tanka.

 • Mental Health Innovation Network (MHIN): Dit is een online platform voor vernieuwers in de Afrikaanse geestelijke gezondheidszorg, onderzoekers, praktijkmensen, beleidsmakers en pleitbezorgers.

 • Global Initiative on Psychiatry (GIP) levert een belangrijke bijdrage aan de ververbetering van de psychiatrische zorg in ontwikkelingslanden. GIP maakt gebruik van een lokale aanpak om geesteszieken te helpen in kansarme landen over de hele wereld.

 • Better Future is een Nederlands bedrijf dat leiderschapstrainingen verzorgt en dit combineert met ontwikkelingswerk in o.a. Gambia.

 • De stichting is aangesloten bij de Verenigde Stichtingen Gambia (VSG)

 • Er is contact met de organisatie van de nieuw op te zetten TBS-kliniek in Gambia                                                                                                                   

HET WERVEN VAN FINANCIËLE MIDDELEN: WIE DOEN DIT?

Binnen de stichting is een sponsorcommissie opgezet die bestaat uit drie leden: de voorzitter, de  penningmeester en een algemeen lid. De sponsorcommissie is de spil om middelen te generen voor het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka. Zowel intern als extern bewaakt zij het beleid. Van alle afspraken en acties is deze commissie op de hoogte.

HET WERVEN VAN FINANCIËLE MIDDELEN HOE DOEN WIJ DIT?

 • Schenkingen (inclusief legaten) worden gedoneerd aan de FSMHCTT. Aan schenkingen zit geen ondergrens met betrekking tot het gedoneerde bedrag.

 • Als donateur is het mogelijk om tegen een minimaal gedoneerd bedrag Vriend van de FSMHCTT te worden.

 • Sponsors sluiten een zakelijke overeenkomst af met de FSMHCTT. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een activiteit/project of voor minimaal een jaar. Sponsoring is mogelijk vanaf 100,- Euro exclusief BTW per jaar. Sponsoring in natura behoort eveneens tot de mogelijkheden (bijvoorbeeld levering van een PC).


In de sponsorovereenkomst wordt het volgende vastgelegd:

 • Het te sponsoren project met de doelstelling

 • De financiële verplichtingen van de sponsor

 • De looptijd

 • De uitvoeringsafspraken

 • De uitvoeringsafspraken worden door de sponsorcommissie beheerd. Een sponsorovereenkomst is pas geldig na goedkeuring van de sponsorcommissie en na ondertekening van de penningmeester.


Fondswerving:​

 • De Stichting wordt bij de fondsenwerving ondersteund door: www.fondsenwervingonline.nl.

 • Alle aanvragen worden getoetst op F.I.E.T.S. criteria (Financial, Institutional, Environment and Climate, Technical and Social).


ANBI-status:​

 • De stichting heeft de ANBI-status..