top of page

Over ons

De stichting zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de psychiatrische zorg in de meest brede zin in het Psychiatric Hospital Tanka Tanka.

 

Het hanteert hierbij de volgende kernwaarden:

 • Integriteit (betrouwbaarheid, een open wijze van omgaan met elkaar) en dienstbaarheid (ambitie is gericht op belang van psychiatrische patiënten en de organisatie Tanka Tanka);

 • Betrokken en besluitvaardig: gericht op het realiseren van resultaten; besluitvorming over projecten is transparant;

 • Aanspreekbaar: het nemen en het afleggen van verantwoordelijkheid;

 • Doortastend: komen van probleemstelling via analyse tot actie.

 

Visie:

De stichting wil graag dat er effectieve en efficiënte klinische zorg wordt aangeboden aan patiënten met psychiatrische problematiek ongeacht zijn/haar geslacht, geaardheid, geloof, nationaliteit of afkomst. Hiervoor is nodig dat de kwaliteit van de (psychiatrische) zorg goed is, dat de gebouwen waarin de patiënten en de medewerkers verblijven veilig zijn en dat de aansturing van het ziekenhuis c.q. de medewerkers deze uitkomsten ondersteunt. De stichting voert haar werkzaamheden uit in samenwerking en in goed overleg met het management van het ziekenhuis.

Doelstelling en strategie:

De stichting heeft als doel: het ondersteunen van het Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Gambia. De Foundation tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het (doen) overdragen van kennis en deskundigheid m.b.t. zorg, management en voorzieningen;

 • het (doen) werven van fondsen, aantrekken van sponsoren, organiseren van wervende evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;

 • het (doen) verstrekken en bieden van informatie, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;

 • samen te werken met diverse organisaties en instellingen; 

 • het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

 • De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • het bieden van ondersteuning op basis van de vraag van het management en de medewerkers van Tanka Tanka.

 • heldere afspraken tussen de stichting en Tanka Tanka over welke ondersteuning er verwacht mag worden.

 • samenwerking met partijen in Nederland en in Gambia (overheid, NGO's, bouwwereld, onderwijs, sponsors, enz.).

 • andere organisaties die zich richten op de psychiatrie, enz.

 

Leden van de stichting reizen met regelmaat volledig op eigen kosten naar Gambia. Hierdoor is de band met de medewerkers en de problematiek van het psychiatrische ziekenhuis groot.

bottom of page