top of page
plan-gd27410dcb_1920.jpg

Beleidsplan

Afbeelding van Wokandapix via Pixabay 

Inleiding:
Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Gambia is een van de weinige psychiatrische ziekenhuizen in West-Afrika. Het maakt onderdeel uit van het algemeen ziekenhuis Edward Franciss Small Teaching Hospital (EFSTH) in Banjul (hoofdstad van Gambia). Het is een gesloten instelling waar 80 tot 100 patiënten vierentwintig uur per dag verblijven. Het betreft hier veelal de sociaal zwakkere en kansarme mensen met acute psychiatrische problematiek die vaak worden verstoten uit de samenleving. Tanka Tanka ontvangt van het EFSTH financiën voor  verblijf, therapieën, voeding, medicijnen voor patiënten én salarissen voor de medewerkers.  Alle andere kosten zoals bijscholing, (medische) materialen en onderhoud van de gebouwen worden betaald door externe organisaties. Daarnaast is er regelmatig onvoldoende geld voor medicijnen en voeding. Tot eind 2017 werd Tanka Tanka ondersteund door de Stichting Gambia Tanka Tanka (voormalige stichting). Zij heeft het psychiatrisch ziekenhuis in 2009 laten bouwen en het in de jaren daarna steeds ondersteund. Na het afronden van de  werkzaamheden door de oude stichting heeft een nieuwe stichting (Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka) besloten om het  werk voort te zetten, opgericht op 22 maart 2018.

Huidige situatie:

Er zijn diverse projecten ondersteund en er worden nieuwe plannen ontwikkeld. Er is in het bijzonder gezorgd voor voldoende medicatie voor de patiënten, de wondverzorging is geoptimaliseerd, de traditionele keuken is gerenoveerd en er zijn nieuwe hekken geplaatst bij de mannenafdeling (t.b.v. de veiligheid). Alle projecten vinden in nauw overleg plaats met TTPH. Met enige regelmaat bezoeken bestuursleden het ziekenhuis voor overleg met de lokale uitvoerders over de voortgang van de projecten.

Activiteiten:

Om de missie te realiseren werkt de stichting vanuit een projectmatige aanpak nauw samen met het management en de medewerkers van Tanka Tanka waarbij het streven is dat zij de regie hebben.

 

De projecten zullen zich richten op:

  • Kwaliteit van de zorg,

  • Kwaliteit van het management,

  • Kwaliteit van de voorzieningen (gebouw, onderhoud, facilitaire dienstverlening, enz.) ;

 

Hiervoor zal enerzijds gerichte kennisvermeerdering en scholing noodzakelijk zijn, anderzijds middelen en (financiële) ondersteuning. 

 

Organisatie:

De Foundation is gevestigd te Oosterbeek, Graaf van Rechterenweg 51b, 6861 BP.

Kamer van Koophandelnummer: 68254105

RSIN of fiscaalnummer: 857362276

De stichting is te bereiken via foundationsmhctankatanka@gmail.com. 

Internetadres: www.supporttankatanka.com

De Foundation beschikt over de ANBI status.

 

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit vijf personen, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur bestaat uit:

Jan van Gils: voorzitter

René de Graaf: secretaris

Hans de Vries: penningmeester

Mireille Vermeulen: bestuurslid, projecten

Wilfried Holtus: bestuurslid, projecten

Lida van der Maat: adviseur en fondsenwerving

Het is de taak van het bestuur de doelstelling van de stichting te realiseren (inclusief de hiervoor in te zetten middelen). Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar. In de periodes tussen de vergaderingen overlegt het bestuur wekelijks (mail, berichten, telefoon) over aankomende, gewenste en lopende projecten, alsook over eventuele kosten die daaraan verbonden zijn.

Verantwoording wordt afgelegd aan het gehele bestuur tijdens de bestuursvergaderingen.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen over alle aan de orde komende onderwerpen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Zie voor verdere informatie de statuten. De stichting heeft geen werknemers in dienst. Wel maakt zij gebruik van ambassadeurs en adviseurs.

 

Financiën:

Het vermogen van de stichting wordt verkregen middels donaties van particulieren en instellingen. Alle inkomsten worden aangewend om projecten uit te voeren (uitsluitend ten behoeve van Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Gambia). Er worden geen schulden aangegaan. Projecten worden uitsluitend aangegaan indien er ook financiële middelen beschikbaar voor zijn. De bestuursleden ontvangen geen beloning of (reiskosten)vergoeding (alle bestuursleden zetten zich vrijwillig en voor eigen rekening in, inclusief het reizen naar Gambia). Het bestuur beslist per geval of er in uitzonderlijke gevallen een onkostenvergoeding van toepassing is. De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Alle bestuursleden hebben nauw contact over de projecten, het proces ter voltooiing van het project, de betaling, de controle op de juiste uitvoering en instandhouding van het project.

 

Werving gelden:

De projecten van de stichting worden gefinancierd door:

  • baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;

  • subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;

  • donaties en giften;

  • schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;

  • revenuen van het vermogen;

  • alle overige bijdragen en inkomsten.

Beheer en besteding van het vermogen:

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Indien de stichting ontbonden wordt gaat het vermogen na voldoening van de schuldeisers naar een door de vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de onderhavige stichting, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

bottom of page